Главная > Ревизионная комиссия > KOHTLA-JÄRVE LINNAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJONI TEGEVUSARUANNE

KOHTLA-JÄRVE LINNAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJONI TEGEVUSARUANNE

15 июля 2023

Periood november 2022 – juuni 2023

Komisjoni koosseis on 3-liikmeline, kellest kõik on volikogu liikmed.
Ajavahemikul november 2022 – juuni 2023 toimus 9 koosolekut koosseisus Jevgeni Saltõkov, Riina Ivanova, Daniil Starodubtsev. Üks koosolek oli koos majanduskomisjoniga Ida-Viru Keskhaiglas ning teine koos kõikide teiste volikogu komisjonidega, kus arutati majandusaasta aruannet.
Kõik komisjoni liikmed on komisjoni koosolekutel osalenud aktiivselt, kvoorum oli alati täis. Kõik komisjoni koosolekud on protokollitud ning on kättesaadavad linna kodulehel.

Koosolekutel on osalenud Kohtla-Järve linnavolikogu liikmed, linnavalitsuse töötajad ning teised spetsialistid: linnapea Virve Linder, abilinnapea Erik Setškov, finantsteenistuse juht Elina Visk, linnavalitsuse peajurist Uljana Zaidentsal, Kohtla-Järve linnavalitsuse pearevident Ljudmila Tarassevitš, heakorra peaspetsialist Ilona Heinsalu, linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sopma linnaosas Ülle Lepassaar, Arenguteenistuse arendusnõunik Anton Makarjev, Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Tohver ja juhatuse liige Ksenia Verhovskaja, Audest Audiitorteenuste OÜ Vandeaudiitor Juri Nedaškovski, volikogu liige Vladimir Tšužas, volikogu liige Anton Dijev, protokollija Kersti Juuse, protokollija Maie Kiik.

Teemad mis on läbivaadatud:
• Kohtla-Järve linna 2023 aasta eelarve
• Majandusaasta aruanne 2022
• Revisjonikomisjoni aasta tööplaani koostamine, arutlemine, kinnitamine
• Esindaja määramine kaasava eelarve komisjoni
• Linnavalitsuse koostöö pearevidendiga

Pearevident andis ülevaate, millistes linna hallatavates asutustes on 2022. a teostatud järelevalve ning esitas koostatud kontrollaruanded revisjonikomisjonile. Need asutused on Loomemaja, Maleva kool, Noortekeskus, Spordikeskus. Revisjonikomisjon alustas tegevust, et selgitada, kas allasutustes on puudused kõrvaldatud või mitte. Olid saadetud kirjad, kus paluti anda informatsiooni
— millised puudused olid ja millised nendest on kõrvaldatud, millised mitte ja miks.
— Milliseks kuupäevaks kõik puudused kõrvaldatakse.
— Milline on sobilik, millal revisjonkomisjon võib tulla ja kontrollida revidendi aktis märgitud puudutuste täieliku täitmist.
Kuna kõikidel asutustel ei olnud puudused kõrvadatud täies mahus, revisjonikomisjon tuleb tagasi selle küsimuse juurde sügisel või talvel, kuna objektiivsetel põhjustel on vaja aega nende kõrvaldamiseks.
Üldiselt, puudusi revidendi kontrolli järgi linna allasutustes on väga palju ja revisjonikomisjon palus linnavalitsusel (revidentidega koostöös) organiseerida töökorralduslike dokumentide koostamise ja vormistamise koolitus asutuste juhtidele, et vältida seaduste rikkumisi ning muuta hallatavate asutuste töö läbipaistvamaks.

Revidenditööga seotud teised otsused:
— Linnavalitsusel anda välja korraldus, et revidendid teostaksid kontrolli OSK Grupp tegevuse üle.
— Avalikustada dokumendihaldussüsteemis revidentide poolt koostatud kontrollaktid.
— Vaadata läbi pearevidendi töökoormus ja tasu (põhipalk on samas ulatuses või väiksem, mis on näiteks spordikeskuse paljudel töötajatel, kuid koormus ei ole võrreldav. Samas, näiteks, finantsteenistuse ja teiste linnavalitsuse teenistuste peaspetsialistidel on palk suurem kui pearevidendil, kes kontrollib nende tööd.)
— Võtta vastu pearevidendi poolt koostatud töökord, mille projekt on revidentide poolt ettevalmistatud ja edastatud linnavalitsusele kooskõlastamiseks.

• Kohtla-Järve linna allasutuste sõidulehtede kontroll (kas tangitud kütuse kogused ja läbitud kilomeetrid omavahel kooskõlas).
• Kontroll volikogu komisjonide poolt tehtud otsuse täitmise üle.
Revisjonikomisjon tegi kõikide komisjonide otsuste tabeli (periood okt. 2021-dets. 2022) ja palus esimeestel anda oma kommentaar, kas on täidetud need otsused ja ettepanekud või mitte, ning nende märkused selle kohta. Seejärel, revisjonikomisjoni esimees edastas juba täidetud koondtabeli Linnavalitsusele, paludes anda oma kommentaar nende otsuste kohta, mis ei ole täidetud (tähtaeg 31.08.2023).
• „Teede hooldus, korrashoid ja teenused“ riigihankega seonduvaid küsimused.
• Ülevaade kehtivatest ja planeeritavatest riigihangetest. Eelarve teede remondiks, plaanid.
• Ülevaade Euroopa Liidu struktuuritoetuste võimaluste kohta, mis aitavad kaasa Kohtla-Järve linna arengule. Olulisemate projektide teostamise seis.
• OSK probleemid, lahendused ja perspektiivid. Komisjon toetab linnavalitsuse ja OSK Grupp koostöö tegemist ja soovib, et linn leiaks võimaluse asutuse tegevuse toetamiseks.
• Ida-Viru Keskhaigla probleemid, lahendused ja perspektiivid.
• Teabepäringu Kohtla-Järve noortekeskuse direktori ametikohale A.Linter kinnitamise kohta ja sellele vastuse arutelu. Lühidalt: kevadel 2022 läbiviidud konkurss Kohtla-Järve Noortekeskuse direktori ametikohale, mille tulemusena komisjonliikmed jõudsid otsusele, et noortekeskuse direktoriks sobib Alisa Linter.
Revisjonikomisjon esitas järgmised küsimused:
— Kas linnavalitsuse töötajad (komisjoni liikmed) on kursis sündmustega, mis toimusid Noortekeskuses mais 2020, kus asjaga tegeles politsei. Põhjus: Kohtla-Järve noortekeskuse ehituskonkurss oli teostatud rikkumistega, kus on selgelt näha huvide konflikt.
— Kas linnavalitsuse töötajad (komisjoni liikmed) on kursis, et aastal 2019 (direktori asetäitjaks oli Alissa Linter) oli Noortekeskuses teostatud revidendi kontroll, mille käigus tuvastati puudused, tehti ettekirjutused. Aastal 2021 teostati jälle kontrolli ning selgus, et paljud ettekirjutused mis tehti aastal 2019 ei olnud siiani parandatud.
— Lähtuvalt eeltoodust kas teie arvates, Alissa Linter on väärikas ja sobilik kandidaat Kohtla-Järve Noortekeskuse direktori ametikohale?

Vastus lühidalt: teatame, et kandidaatide valimisel Kohtla-Järve Noortekeskuse direktori vaba ametikoha konkursi käigus juhindus komisjon esitatud dokumentidest ja kandidaatide vastavusest esitatud nõudmistele. Kokku oli esitatud 4 taotlust, vestlusvooru pääses 3 kandidaati, millest 1 loobus konkursis osalemisest, teine ei esitanud praktilist ülesannet, mis oli antud komisjoni poolt. Seega Alissa Linteri kandidatuur jäigi ainsaks.

1. märtsil 2023. aastal toimus juhtumipõhine vestlus pr Alissa Linteriga, mille käigus paluti tema kommentaare antud juhtumi kohta. Pr Linter kommenteeris, et antud juhtum leidis aset. Hiljem esitas pr Linter Politsei- ja Piirivalveameti 12.10.2022. a. väärteomenetluse lõpetamise määruse koopia, mille kohaselt väärteomenetlus lõpetati VTMS § 30 lg 1 p 1 alusel, kuna menetlusaluse isiku süü ei ole suur ja väärteomenetluse jätkamiseks puudub ametlik menetlushuvi.
Küsimusele, kas pr Linter on teavitanud kedagi antud juhtumist, vastas ta, et pole teavitanud ja ei toonud põhjust, miks pole teavitanud.
Kuna Kohtla-Järve Noortekeskuse direktori ametikohale kandideerimiseks oli korraldatud ametlik konkurss ning konkursi komisjon on teinud otsuse Alissa Linteri direktori ametikohale nimetamiseks, ei ole meil põhjust kahelda konkursi komisjoni otsuses.
Seoses sellega, et teatasite asjaoludest, mis näitavad noortekeskuse direktori tööülesannete täitmisel rikkumisi, võtame järgnevalt Alissa Linteri tegevuse põhjalikuma kontrolli alla.
• Vladimir Tšužasi ja Sergei Butsinski taotluste läbivaatamine. (Probleemid spordiklubi Banzai ja spordiklubi Kalev finanseerimisega). Praeguseks hetkeks kõik probleemid on lahendatud.
• Kahtlene juhtum Kohtla-Järve Spordikeskuses. Seoses Olga Kurdovskaja riigikogu valimiskompaaniaga aastal 2023.
Komisjoni esimees Jevgeni Saltõkov 6. märtsil 2023. a esitas Kohtla-Järve Spordikeskusele teabepäringu, mille raames soovis täpsustada Olga Kurdovskaja poolt sotsiaalmeedias välja kuulutatud Vabariigi aastapäevaga seoses tasuta uisutamise võimalust Kohtla-Järve Spordikeskuses, mis toimus 25. veebruaril 2023. a kell 19.00-20.00. Revisjonikomisjoni esimehe teabepäringu eesmärgiks oli saada ülevaade, kas ja kui palju Olga Kurdovskaja tasus ürituse korraldamise eest ning kui palju inimesi osales antud üritusel ning kes võttis vastu otsususe antud üritust korraldada, kuna üritus toimus ajal, kui kõikidel elanikel oli võimalus uisutama minna ja võis olla seotud riigikogu valimistega seoses valimisreklaamiga.

Spordikeskuse direktori asendaja Jury Blinovi poolt edastatud vastustest selgus, et Spordikeskus (jäähall) ei võtnud sponsorilt ettenähtud summat. Olga Kurdovskaja, olles massiuisutamise sponsor, mis toimus 25. veebruaril 2023. a, samuti olles riigikogu valimiskandidaat, maksis kogu jäähalli üüri eest 65 eurot. Kusjuures pileti hind inimese kohta, massuisutamise ajal on 5 eurot (+ uiskude rent). Külastajaid, nagu Olga Kurdovskaja ise väitis, oli umbes 300 inimest. Arvestades eelnevat Kohtla-Järve linnal jäi saamata seetõttu antud aktsiooniga seoses 1500 eurot (300 inimest x 5 eurot). Olga Kurdovskaja aga säästis 1500 eurot ja sai 65 euro eest head reklaami valimisteks.
Teine probleem avaldub selles, et kõigile elanikele jäi mulje, et korraldatud tasuta uisutamine ei ole linna ega jäähalli teene, vaid sponsori. Paraku tuleb tõdeda, et antud ürituse raames sai tegelikult linn kahju, kuid Olga Kurdovskaja reklaami enne riigikogu valimisi. Linn võinuks saada kas raha sponsorilt või head reklaami (mis oleks olnud kena žest) makstes tasuta uisutamise eest aga ei saanud ei üht ega teist.

Liikmed olid seisukohal, et kui Kohtla-Järve Linnavalitsus ei andnud luba nimetatud ürituse korraldamiseks sellisel kujul, siis Spordikeskuse juhtkond käitus ebaseaduslikult ja on tekitanud kahju.

Otsustati: Vormistada ja suunata taotlus antud juhtumi lahendamiseks Riigikogu Erakondade rahastamise Järelevalve Komisjonile ja Kohtla-Järve linnapeale. Järelevalve Komisjon vaatab läbi antud küsimuse, kuid nendega suheldes ja vaadates nende protokolle, selgub, et kuna kuulutusel, kuhu on märgitud, et teid ootab tasuta uisutamine ja pannkoogid ning Olga Kurdovskaja on märgitud sponsoriks, ei ole mingit erakonna logo või loosungit juurde lisatud. Sellisel juhul ei saa siin Riigikogu Erakondade rahastamise Järelevalve Komisjon midagi teha. Politseisse komisjon otsustas mitte pöörduda. Nüüd jäi ainult linnavalitsus, kes võib teha otsuseid, et vältida selliseid juhtumeid tulevikus.
Kokkuvõtteks võib öelda, et revisjonikomisjon töötas plaanijärgselt. Iga teema oli põhjalikult analüüsitud erinevate andmete alusel, on tehtud järeldused, ettepanekud ja otsused.

Jevgeni Saltõkov
Kohtla-Järve Linnavolikogu
revisjonikomisjoni esimees

Riina Ivanova
Kohtla-Järve Linnavolikogu
revisjonikomisjoni aseesimees

Daniil Starodubtsev
Kohtla-Järve Linnavolikogu
revisjonikomisjoni liige

Revisjonikomisjoni aruanne on avaldatud Kohtla-Järve linna veebilehel.

Ревизионная комиссия

Комментирование отключено.