Главная > Ревизионная комиссия > KOHTLA-JÄRVE LINNAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJONI TEGEVUSARUANNE

KOHTLA-JÄRVE LINNAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJONI TEGEVUSARUANNE

24 ноября 2022

Periood on oktoober 2021 – oktoober 2022

Komisjoni koosseis on 3-liikmeline, kellest kõik on volikogu liikmed.
Ajavahemikul detsember 2021 – oktoober 2022 toimus 10 koosolekut, millest 7 oli praeguses koosseisus (Janek Pahka, Daniil Starodubtsev, Jevgeni Saltõkov). 3 koosolekut – detsembris 2021, jaanuaris 2022 ja veebruaris 2022 toimusid teises koosseisus (Eduard Odinets, Daniil Starodubtsev, Sergei Lopin). Veel oli 3 väliskontrolli (K-Järve Kultuurikeskus, K-Järve Spordikeskus ja K-Järve Noortekeskus).
Kõik komisjoni liikmed on komisjoni koosolekutel osalenud aktiivselt, kvoorum oli alati täis. Kõik komisjoni koosolekud on protokollitud ning on kättesaadavad linna kodulehel.
Koosolekutel on osalenud linnavolikogu liikmed ja

linnavalitsuse töötajad: linnapea Toomas Nael, abilinnapea Ljudmilla Jantšenko, abilinnapea Evelin Danilov, abilinnapea Vitali Borodin, linnasekretär Anna Generalova, finantsteenistuse juht Elina Visk, volikogu liige Vladimir Tšužas.

Teemad mis on läbivaadatud:
• Kohtla-Järve eelarve, lisaeelarve, eelarve strateegia 2023-2026.
• Konsolideeritud majandusaasta aruanne.
• Revidendi töö. Ettepanek: tugevdada järelkontrolli.
• WD web Desktop. Palju kaebusi materjalide ja dokumentide kättesaamatuse osas. Ettepanek: analüüsida, kuidas parandada ja muuta läbipaistvamaks.
• Kohtla-Järve Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
• Hüvituse maksmine Linnavalitsuse liikmetele (eelnõud mis olid menetluses).
• Kohtla-Järve linna ametiasutuste palga juhend.
• Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu võõrandamine (Ahtme mnt. 16). Võõrandamine oli korraldatud avaliku enampakkumise korras, seoses seaduste konfliktiga oleks pidanud see ehk toimuma eelläbirääkimistega pakkumise korras. Ettepanek: läbi viia õiguslik hinnang ja enne otsuse kinnitamist läbirääkida töölepingute ülevõtmise, teenuse osutamise aeg ning vallasvaraga seonduvad küsimused).
• Korruptsioonikahtlustuse juhtum aastal 2022, kus kahtlustatakse 17 poliitikut ja ametnikku. Ettepanek: linnavalitsuse finantsteenistuse juhile, et revidendid alustaksid viivitamatult kontrolli läbiviidud riigihanke „Teede hooldus, korrashoid ja teenused“ osas ning annaksid omapoolse seisukoha hankedokumentide korrapärasuse kohta. Linnavalitsusel esitada seisukoht, millistel kaalutlustel riigihanget „Teede hooldus, korrashoid ja teenused“ ei jagatud kaheks.
• Finantsmajanduslikku tegevuse ja vara kasutamise sihipärasuse kontroll (Kohtla-Järve Kultuurikeskus, Kohtla-Järve Spordikeskus, Kohtla-Järve Noortekeskuses). Kontrolle võib kokku võtta rahuldava tulemusega , kuigi Noortekeskuses on tekkinud suuri kahtlusi. Mais 2020 toimus konkurss „Kohtla-Järve noortekeskuse ümber aia paigaldamiseks“, mille võitis Invital OÜ (selle firma poolt lepingu allkirjastas Vasili Setškov). Summa 16 000 eur. Töid teostasid K-Järve linna noortekeskuse direktori Alisa Linteri isa (Valeri Linter) ja abikaasa (Albert Setškov). Selgelt näha huvide konflikt (Kohtla-Järve linna hankekord §11). Osade komisjoniliikmete arvates võiks olla sellise teo eest administratiiv või kriminaalkaristus. Konkursi tulemused ei ole usaldusväärsed. Antud olukord võiks olla usaldusväärsem, kui hinnapakkumised oleksid esitatud kinnises pakendis ja konkursil osalevate firmade esindajad oleksid kutsutud ja viibiksid ümbrikute avamisel.

Kokkuvõtteks võib öelda, et revisjonikomisjon töötas plaanijärgselt. Iga teema oli põhjalikult analüüsitud erinevate andmete alusel, on tehtud järeldused, ettepanekud ja otsused.
Aga olid ka probleemid. Alguses meie (volikogu liikmed) päris kaua valisime revisjonikomisjoni koosseisu (oktoober-november 2021). Märtsis 2022 koosseis lagunes ja toimusid uued komisjoni koosseisu valimised. Oktoobris 2022 umbusuldati komisjoni esimeest ja meid jälle ootavad uued valimised. Kõik see ei aita kaasa töö viljakusele.

Jevgeni Saltõkov
Kohtla-Järve Linnavolikogu
revisjonikomisjoni aseesimees

Revisjonikomisjoni aruanne on avaldatud Kohtla-Järve linna veebilehel.

Ревизионная комиссия

Комментирование отключено.