ARUPÄRIMINE (Eduard Odinets)

29 февраля 2016

 

Austatud härra linnapea

Kohtla-Järve linnavolikogu töökorra § 18 alusel esitan arupärimise Kohtla-Järve linna hagi kohta Kohtla-Järve Noortekeskuse endiste töötajate vastu.

Meediast on teada Kohtla-Järve Noortekeskuse endiste juhtide kohtuasjast ning selle põhisisust, nimelt fiktiivsetest töölepingutest, mille alusel noortekeskuse juhid on väidetavalt maksnud tasu isikutele, kes tööd ei teinud. Ning samuti on teada Kohtla-Järve linna hagist summas üle 80 000 euro väidetavalt linnale tekitatud varalise kahju tõttu.

Meediast on teada, et süüdistuse aluseks olevasse tegevusse oli kaasatud ligi 10 inimest, mis annab aluse arvata, et need ongi need inimesed, kelle nimel fiktiivsed lepingud väidetavalt sõlmiti. Noortekeskuse ametikohtade loetelus on samuti ligi 10 inimest. Kaks arvu omavahel kõrvutades võib järeldada, et kogu noortekeskuse personal oli palgatud justkui fiktiivsete lepingute alusel ja tegelikult tööd ei teinud. Samas ei ole ükski linnavalitsuse kontroll seda 10 aasta jooksul avastanud ning kõik vajalikud tööd olid noortekeskuses eeskujulikult ära tehtud.

Seoses sellega palun arupärimise raames vastata järgnevatele küsimustele:

  • Juhul, kui fiktiivseid töölepinguid oli tõepoolest nii palju, kuidas sai võimalikuks noortekeskuse igapäevase töö korraldamine, sh sotsiaaltöö, administraatori töö, remonditööd, ruumide korrashoid? Kui kõik need lepingud olid fiktiivsed, kes reaalselt seda tööd tegi?
  • Kui lepingud olid fiktiivsed ja kogu töö noortekeskuses tegi keegi teine ära, kas siis on võimalik rääkida linnale tekitatud varalisest kahjust, kui need summad oleks niikuinii linnaeelarvest välja makstud, juhul kui lepingud poleks fiktiivsed?
  • Kui keegi reaalselt noortekeskuses tööd tegi, küll mitte see, kellega oli leping sõlmitud, ning talle on selle eest makstud, kas hagi esitamise taga ei ole hoopis linna soov raha teenida nende inimeste pealt, kes reaalselt noortekeskuses töö ära tegid?
  • Kui linnavalitsus on nii põhimõtteline linnale tekitatud varalise kahju tagasinõudmisel ning seisab linnaeelarve heaperemeheliku kasutamise eest, miks ei olnud esitatud hagi härra Solovjovi ja Kollo vastu, kelle süü on kohtu 1. astmes tõendatud ning kelle puhul kohus ise pidi kahju välja nõudma, kuna linn seda ei teinud?

Arupärimisele palun vastata kirjalikult linnavolikogu kantselei kaudu ning suuliselt Kohtla-Järve linnavolikogu istungil linnavolikogu töökorras toodud tähtaegade jooksul.

Lugupidamisega

Eduard Odinets

Kohtla-Järve linnavolikogu liige

Документы (запросы-ответы и т.д.) + комментарии

Комментирование отключено.